bilang2b`i-laŋnBol:Si numiro no umno ray bagay, tawo tan raruma et.Tag:Kabuoang dami ng isang bagay o mga tao.Ilo:No kasatno kinaado iti maysa a banag.Eng:The number or count of something.Mema'pat 1Cls. synkwintanumiroRel. toa'nem 1ika'patlabin'a'patlabinlimalabinrwalabinsayamag'a'patpi'patsippa'patspecbayintimapulo'saya 1syam 1Der.bilangenibilangkabilanganmabilangmamilangnikibilang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *