la'yal`a'-yanBolMula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..TagLuya.IloLaya.EngThe ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.synsalabatZingiber officinale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *