angangko'a-ŋ`aŋ-koSpch var.angkoCmpd. ofangankoadvBolSay kaisipan o karkulo nan sayay tawo maipa'ka' konan sayay tawo o bagay.TagSa palagay ko.IloNalabit.EngIn my estimation.Cls. synlayi1palayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *