masalabananNasalabanan yay agusan nin ranom mangibwat sa busay kanya' nin kasan inumen ran baka sa yupa'.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *