pipayamanpi-paya-manAtc. is ampipayaman1mampipayamanFromyamanvpManggaw'en nay intiron mababa' nan magtrabaho pigaw yumaman ya. mampipa'baw yan kwarta; Si sayay tawo nin mampaningkap maong nin kwarta pigaw yumaman ya.Kai mangna' husto ta mampipayaman ya.Mampipayaman yan maong kanya kai nayna maadap mangan.Say luta' nin mantubuan nin dikot a madiwi, sara a mampangrenge' nin Sarita' nan Dios, bale' nadaeg a pamper ra nin pakaaburido, nin pipayaman, tan pipariga sa byay iti. Manpipayaman ya kanya' kai ya mangastos nin maong.TagNagpapayamanIloAgpapabaknangEngHe is trying his best to work hard in order to be rich.; One who makes himself rich.; Accumulating wealth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *