ka'rananka'-ra-nanFromka'ranptcpBol:Si lugar a gindat mampiikapan udino kami'nan nan bali.Tag:Lumang pinagtayuan ng bahay; dating tinitirhan.Ilo:Kadaanan nga lugar; nag'gapwan ti balay nga nangiimunaEng:The old place; the place where the house was built first.Antmama'yoCls. synuson ma'ranDer.sangka'ranan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *