pakaglatpa-kag-latFrommakaglatnBol:Galaten yay sayay bagay sa kami'nan na ta iyalis sa kasalakon lugar.Tag:Pagpawi; alisin; ; pagkatanggal.Ilo:Panagitkkat; pangitkat; agik'katEng:Abolition; removal; to demolish.Ant*kwalamo'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *