gawangg`a-waŋvRisibyen o kalapen yay sayay bagay nin say ipa'nat yay intiron takyay. Gawang ya tana nin gawang si Macoy sa rigalo nin itudol ra kona.TagIabot.IloAwat.EngTo reach out to accept or receive something.AnttudolCls. synagwangako'risibiDer.gawangenigawangkaggawangmagawangmaigawangmakagawangmangawang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *