matamanma-t`a-manSpch var.taman1taman2conjSarita' a rabay nan ibarita' a isuet nay rabay na.Sabtan anan pagal na; mataman wanin, magtrabaho ya et a lamang.Kasa gapo nin karayan, mataman et ni sapa', konan siin a disyirto.Mataman no andi' ka, mako ko ta matkap akodtaw.Mataman si ulo na udino ikoy na, kai tana gapo nin mangimey.Mako kodtaw komoyo taman no rumapeg.TagKahit na; Gayunpaman; KahitIloNo man pay no kasta; uray kasta; nupay kasta; Uray noEngTo paradoxically emphasize something, even though, and acts as a subordinating marker.Cls. synabir 2abirnoman 2Compman layiid.mataman nomataman pa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *