matamanSabtan anan pagal na; mataman wanin, magtrabaho ya et a lamang.Kasa gapo nin karayan, mataman et ni sapa', konan siin a disyirto.Mataman no andi' ka, mako ako ta matkap akodtaw.Mataman si ulo na udino ikoy na, kai tana gapo nin mangimey.Mako kodtaw komoyo taman no rumapeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *