pananalopa-na-n`a-loSpch var.pannaloFrommanalogerBol:Say risulta nin pilalaban o pikukuntis nin si saya ket nadaeg nasaray kalaban o kakuntis na sa kaungan o pwirsa.Tag:Pagtatagumpay; tagumpay.Ilo:Panangabak; abak.Eng:Victory, winning a competition. Cls. synmagbikturya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *