edeed'ɘ-d`ɘ-'ɘdnBol:Kapapa'sar nin ma'teng o ambo' nin paspas bilang wadi' say katutubo' o kaalalaki nan sayay bagay o tawo; say palayo nan sayay ruran bilang sa mutor, dyip tan raruma et.Tag:Bagal.; Mabagal; mahinay.Ilo:Buntog; bayag.Eng:The slowness of development or rate of progress of something.Cls. synetengpalna'gendarasDer.maedeedumedeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *