baba'b`a-ba'nBol:Say kapasidad o abilidad nin pakagawa' sa sayay bagay.Tag:Kakayahan upang gumawa ng isang bagay.Ilo:Cabaelan nga agaramid wennu kaya nga aramiden.Eng:The capacity or ability to do something.Der.babaenibaba'mababa'makababa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *