sumlagsum-lagPerf.sinmalagsinumlagAtc. is mansumlagPuon:salagvchng1BolBigra' nin pumalaway.TagLumiwanag.; Lumiwanag; nagliwanag.EngTo radiate, shine out brightly from something.Syn clsdumlagmasiraan2BolTuma'gay a amot nan main masakit; uma'mot a maong.; No ata'gay anan tuloy a amot nan manpagmasakit, tumangar a mata na tan piwispiwis a bebey na ket sumlag ya.TagPagiihit; pagkisay; pangingisay; suba (esp; for children); kahibangan; pagkahaling; kahalingan.IloDagamangaw; nangato ti pudot.EngConvulsion, high fever., delirium, unconsciousness due to high fever.Syn clskumalawakaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *