baybaybay-b`aynBol:Rigrig o abay nin taaw.Tag:Lugar kung saan nagsasalubong ang lupa at dagat.Ilo:Lugar nga pagsinnabatan iti baybay ken daga.Eng:Seashore including the shallow water before the reef.whtaawDer.mamabaybaysay.rigrig baybay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *