masakbayma-sak-b`ayPerf.nasakbayFromsakbayvstBolMangyadi' o magawa' sa udas a mu'na dyan say kasabyan o si naitanda'.TagMaaga.IloNasapa.EngEarly, before the usual or appointed time.Antatrasado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *