mading'eyanma-diŋ-'ɘ-y`anPerf.nading'eyanPuon:mading'eyvstBolMapasakitan a nakem nan sayay tawo nin say maidap yan makakiadap bana' sa raruman tawo.TagNapapahiya; pinapahiya; ikinahihiya'; mapahiya; napahiya.IloMabainan; pabainan; nabainan; Nabainan.EngTo happen to put someone to shame causing them embarrassment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *