umabigUmabig a byay mo no say matunong a gaw'en mo.Umabig a pangngikit ra komo no pakaseseg ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *