abung-abong1Saray maglalako' nin baratilyo sa dalan mangwa' saran abung-abong ran salimbeng ra sa amot no awro tan pa'lekan ra no yabi.Mangwa' saran abung-abong nin salimbeng ra sa amot no awro.2Nagmantini yadtaw si Abraham nin bilang sayay san'ili tamo' nin niikap sa abung-abong.Niikap sara sa abung-abong.Nagmantini yadtaw si Abraham nin niikap sa abung-abong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *