rag'omKai nin makalabas itaw sa adani nin dalan nin mako sa bali mi ta makubpal a rag'om nin sangan kawayan nin nakasalaban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *