birnganbir-ŋ`anPerf.binringanFrombiring1vlBolAdapen yay sayay tawo o bagay nin masager kona o ipakana' o ipaspas kona a sager sa raruma.TagPagbalingan.IloPagbabaraan.EngTo face toward somebody with ill-feelings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *