abaya'a-b`a-yanBol:Parti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.Tag:Balikat.Ilo:Parti iiti bagi a nakasiluan iti tkayg. Eng:Shoulder.whlalamanDer.ipaabayaiyabaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *