madawalma-da-w`alPuon:dawalvstBolAmbo' bagay tan kai nin mabista sa pangikit o pangrenge' nin ka'bawan.TagLaswa; malaswa; hindi magandang tingnan; kahalayan.IloNaalas; saan nga napintas nga kitaen.EngTo be ugly or unseemly to see or hear.AntmabistamanepegSyn clsduka' 1Rel. toimmuralidad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *