baklaybak-l`ayadjBolMalilimpek o napukdu-pukdong nin nagsikabarang a kulor nan sayay ayep tan no mi'sa sa lalaman nin tawo o bagay.TagBatik.IloLabang; butik.EngTwo to four colored, white black, or red, mottled.Cls. synlabang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *