bigraanbig-ra-'anFrombigra'vlBol:Saya nin bagay a magawa' a mangyadi' yan kapingmatan.Tag:Walang babala na nangyari o natapos ng mabilis ang isang gawain o pangyayari.Ilo:Bigla ng napasamak.Eng:To do something abruptly.Antpalna'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *