kaingaranka-'i-ŋ`a-ranFromingarptcp1BolPakaaram tan pangimaton sa mampangyadi' sa lalaman tan konran raruma, tan say kalibed-libed.TagPakiramdam.IloRikna.EngA feeling either physical or emotional.Antkumpurtablispecaburido2BolKaisipan maipa'ka' sa sayay bagay.TagPalagay.IloPagarup.EngA gut feeling or opinion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *