baktiryulugobak-tir-yulu-gonBol:Sarayti a ata'gay a adal maipa'ka' sa baktirya. Adal maipa'ka' sa baktirya tan say tambar a maipa'ka' sa sakit, pangangawa tan pangmumula; Byay nin baktirya tan kapapa'sar ra.Tg:Baktiryulugo.Io:Baktiryulugo.Eg:Bacteriologist - specialist in bacterias and their relations to medicine, industry and agriculture, bacterial life and phenomenon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *