pagalanganSya a pagalangan tan mag'uray anggan-angga.Pinagalangan tan nipata'gay naya nin Dios nin Ama sin kalamo' nakamidtaw sa talugtog nin pinili' nan Dios.Man'alilbien ra a kata'gayan nan si nakatekre' itaw sa truno tan mampagalangan raya tan mampakisalamatan raya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *