bayadb`a-yadnBol:Kwartan ibi para sa sayay bagay bilang wadi' saliwen, sirbisyo tan raruma et.Tg:Bayad.Io:Bayad.Eg:The payment given for something.Der.bayadangumayad1ibayadmakabayadmamayadpabayadtagabayad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *