maragragSay rabot, makri' sa masakit a amot nan awro, maragrag anay burak, tan masida' a bista.Say bituen, naragrag nangibwat sa langit a bilang nin matatan malago' a bunga nin puon kayo no maweswes nin siri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *