mainanma-'i-nanPuon:mainnBolSi tawo nin magawa' na sa kabibyay ta abaw kwarta na tan kayamanan na.TagMariwasa; maykaya sa buhay; nakariwasang pamilya; mayaman; mapera.IloNabaknang; adda mabalinan; Adda mabaelan; addaan.EngRich, Well to do, having enough money to live well, properous.Antmakapoy 1.2Syn clskayamanmayamanpipayaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *