akasya'a-k`a-ʃaSpnacacia falsalocust treenBol:Sayay klasi nin kayo nin alaki a sanga na tan mabulong. Say bulong ket malilimpek a kulor birdi. Say burak na ket kulor dirusas tan say bunga na ket bilang bungan salumagi.Tag:Malaking punong kahoy na bilugan ang dahon, kulay pula ang bulaklak at ang bunga ay kahawig ngunit mas malalaki kaysa ipil; ang katawan ng puno ay madalas gawing muweblesIlo:Dakkel nga puon kayo, nga nabukel iti bulong, nalabbaga iti sabong ken adda bunga na a kasla ipil-ipil, ti kayo na ket aramiden da nga gargaret.Eng:Acacia tree. It has large branches and profuse leaves that are roundish and green but not so large, its flowers are rose colored and its fruit is similar to the fruit of the tamarind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *