tabta-tabtabentab-ta-tab-ta-bɘnPerf.tinabta-tabtabFromtabtabvoBolTabtaban yay kayo tan gaw'en ya sa rabay nin purma; Mataman et say bato tabtaban; Galat-galatan nin daidaite' anggan mapurma yay bato udino kayo sa rabay.TagTabtab; tabas; tapas; tapyas.IloSapsap; tabtab; balsig.EngShaping, trimming or chipping wood or stone into a shape which one likes by using a sharp instrument.Cls. synsapsapantabasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *