ipata'gay'i-pa-ta'-g`ayFrom*(pata'gay)vinBolItandudo' o gaw'en a si sayay bagay o tawo ket itaw ya sa ta'gay.TagItaas.IloIpangato.EngTo raise something up.Antipakayupa'Cls. synitandudo' 1Der.maipata'gaymangipata'gaynipapata'gay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *