ukoy2'`u-koyChnnBolLuto' a para miryinda nin inagap nin papayas o kalubasa a main sambong nin urang, ikiwar sa arina o tapong mi'sa iprito sa abaw nin taba' tan kanen nin isawit sa tinimplan suka', bawangtan sibuyas.TagOkoy.IloOkoy.EngA snack consisting of grated papaya or squash or carrots or potatoes or mango beans, shrimp and flour. It is mixed with batter and deep fat fried and usually eaten with vinegar, garlic and onion sauce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *