unat'`u-natadj1Bol:Pirinti o matarneng, say ambo' kulot.Tg:Unat.Io:Binnat.Eg:Flat, not curved.Antpiklo'Cls. synguyuguyen2Bol:Say iyanro o ibinat.Eg:Stretchablness.Cls. synbinat 1Der.iyunatmangunatpa'natumunat-unatunaten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *