pigagawa'pi-ga-ga-w`a'Fromgawa'ncollBol:Say ginwa' o kalamo' nin pinag'idapan na.Tg:Ugal`i.Io:Awid.Eg:One's conduct that displays his character.Cls. synkalidadpitatawosay.pigagawa' nin lalaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *