matiryalma-tir-y`alSpmaterialesmaterialSpch var.matiryalisn1BolSarban nagsikabarang a matkap ikabyay.TagMateryal; concreto; kagamitang walang buhay.IloMateryal; alikamen.EngMaterial things, not spiritual.Cls. synkagaw'an2BolSarban bagay a matkap sa pamma'deng nin bali, idipisyo, taytay tan raruma et.TagMateryales.IloMateryales.EngSupplies for doing something.synkagaw'anDer.naimatiryalan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *