mapaletpetanma-palɘt-pɘ-tanPerf.napaletpetanPuon:letpetvstBolTubo a dalanan udino agusan nin ranom udino animan a umagus ket nasalabanan ya ket kai ya makalabas a mako sa agusan na ta nasambenan ya udino barado ya.TagBarado; may bara; nasarhan; may nakabara.IloBarado; nasaraan; nabaraan.EngObstructed, clogged.Syn clsbaradomabarawanmasalabanansaradoRel. topalet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *