anaod'a-na-'`odSpch var.naodCmpd. of*odanaadvBol:Sarita' yaytin usaren nin mangipataros nin mangkikumpurmi yay sayay tawo sa inirgo nan sayay sakalakon tawo, o pamaksaw o pamagsen nin ipikto nin sayay nibarita' o inirgo.Tag:Salita na nagbibigay diin sa salaysay o mensahe.Ilo:Sarita nga ibaga tapno maimemeg iti minsahiEng:Indeed, used to give strength to a statement.Cls. synedet 1O' a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *