anted a pakaabot'an-t`ɘd a pa-ka-'`a-botid. ofantedpakaabotphrfigBol:Ugali' a madali' nin sumager o umamot a ulo.Tag:Magagalitin; mayayamutin; bugnutin; maiksi ang pang-unawa; makitid ang pag'iisip.Ilo:Naunget; ababa ti pasensya.Eng:Narrow minded and easily made angry.Antalawang a pakatarosanro a pakaabot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *