gabonga-b`onnBol:Luta' a nabunton sa sayay lugar a anggawan agusan nan ranom ket nadinep ti sa ka'tengan nan panaon. Ket no duma'da' ka sa babo nan sitin lugar mataligabon ka.Tag:Hukay na gawa ng baha.Eng:Soil which has been eroded and carried by water and settles in low areas, very fine in texture, brown sediment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *