rupar`u-pavBol:Si adapan nan ulo nan tawo a syay kamainan mata, a'rong, bebey tan pispis.Tag:Mukh^a.Ilo:Rupa.Eng:Face.Mema'rongbebey 1mata 1pangapispisCls. synkabakas-bakasDer.makapirupamamirupanirupapinakarupapiruruparupan-rupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *