ahinti'a-h`in-tiSpnagenteagentnSayay tawo a mangikampanya nin pakalako' nin bubagay bilang say tambar, siguro tan nagsikabarang a usar-usaren.Ahinti yan siguro.TagKinatawan ng isang negosyo upang magbenta ng serbisyo..IloTao nga aglako wennu makitungtong tapno makalako para sabali a tao.EngA representative usually for sales for a company.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *