kapasidadka-pasidadSpncapacidadcapacity, ability, authorityn1Bol:Say linaman nan utek udino kaisipan.; Say mababaan nan sayay tawo tan say magawa' na; si pagkanepegan a main kona.Tag:Kaya; kapasidad; kakayahan.Ilo:Kapasidad; maaramidan.Eng:Capacity; ability; fitness.Cls. syntalinto2Bol:Say ka'bawan malaman nan sayay pangwan. Say umno a makarga nan sayay ruran udino, umno a maikwa sa sayay pangwan nin animan a bagay a kargawen.Tag:Kapasidad; malululan; malalaman; kayang ilagay.Ilo:Kapasidad; malaun; makarga.Eng:Capacity; content; amount or volume of content; ability to contain; carrying space.Cls. synmairuranmalaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *