magkabiso'mag-ka-b`i-so'Perf.nagkabiso'Fromkabiso'vaMaabas sa gaw'en o ibarita'.Matkap a say mamapalayo nin ruran kai magkabiso'.Andi' ka magkabiso no miga'get kan palsot.TagMagkabiso.; Pagkakamali.IloAbas.EngTo make a mistake.Cls. synkamali'kasalananmagmintis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *