gaygaygay-g`ayadjBol:Nibagbag tan misisyay anay parti-parti nan sayay bagay tan kai ana mapakanda' bilang wadi' bali, baskit, tekrean tan raruma et, o bisang-bisang yayna bana' sa pirmin pangusar o sa ka'ranan bilang wadi' seket, ules tanraruma et.Tg:Tastas.Io:Satsat.Eg:To be threadbare from use such as the edges of a book or a woven material such as a basket, mat or rope.specsuysoysynrugrogDer.gaygayenmagaygay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *