pangigalangSi'kamon uaripen, sunuren moyo saray amo moyo nin main nin pangigalang, li'mo tan masibulot a nakem moyo a bilang si Cristo a mansunuren moyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *