baritaan1Baritaan moyo sara si tatay tan nanay na pigaw tanda' ra nin iti ya.2Matkap saran baritaan a ua'nak maipa'ka' sa kuston pangitampal nin basura.Matkap baritaan saray ua'nak sa iskilawan nin andi' suratan a lamisawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *