bangkagbaŋ-k`agnBol:Luta' nin makrang nin pa'sekan o mulawan nin mais o animan nin mula a kai nin tuloy matkap a madaem a luta' tan tuma'gan tamo' sa rapeg.Tag:Tumana; tanimin.Ilo:Daga nga pagmulaan.Eng:The land for dry farming.Antgagawa'Cls. syntalon1Der.mabangkagmamangkag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *