yadi'y`a-di'infBol:Sarban bubagay a nagawa' ana; naiyangga; ustoy na; nila'pos.Tag:Tapos; yariIlo:Nalpas.Eng:To finish something, complete.Cmpdpuryadi'Der.iyadi'kayadi'kayadianmakayadi'mangyadi'mapayadi'mayadi'piyadi'nanyadien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *